KOMPETENSOMRÅDEN

SG100678

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn vid domstol. Advokatfirman har erfarenhet av omfattande brottmål av såväl nationell som internationell karaktär.

Advokater som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare:

Maria Ingvarsdotter

Advokater som åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn:

Maria Ingvarsdotter

 

SG100721

Familjerätt

Advokatbyrån har en stor erfarenhet av tvister om vårdnad, boende och umgänge, bodelningar, boutredningar och arvstvister. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman. Vi kan även hjälpa till med upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m.

Advokater som åtar sig uppdrag inom familjerätt:

Maria Ingvarsdotter

 

 

Asyl- och migrationsrättSG100745

Advokatfirman har en gedigen erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor. Vi åtar oss främst uppdrag som offentligt biträde för ensamkommande flyktingbarn men åtar oss även andra uppdrag inom området.

Advokater som åtar sig uppdrag inom asyl- och migrationsrätt:

Maria Ingvarsdotter

 

SG100755Allmän praktik

Advokatfirman är allmänpraktiserande, vilket innebär att advokatfirman har kompetens att lösa de flesta tvister som uppstår för privatpersoner och mindre företag.

Vi åtar oss även uppdrag inom LVU, LVM , LPT samt frågor som rör skadereglering.

Advokat som åtar sig uppdrag inom tvistemål (civilrätt):

Maria Ingvarsdotter

Jurister som åtar sig uppdrag inom LVU, LVM, LPT:

Maria Ingvarsdotter