KOMPETENSOMRÅDEN

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn vid domstol. Advokatfirman har erfarenhet av omfattande brottmål av såväl nationell som internationell karaktär.

Familjerätt

Advokatbyrån har en stor erfarenhet av tvister om vårdnad, boende och umgänge, bodelningar, boutredningar och arvstvister. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman. Vi kan även hjälpa till med upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m.

Asyl- och migrationsrätt

Advokatfirman har en gedigen erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor. Vi åtar oss främst uppdrag som offentligt biträde för ensamkommande flyktingbarn men åtar oss även andra uppdrag inom området.

Allmän praktik

Advokatfirman är allmänpraktiserande, vilket innebär att advokatfirman har kompetens att lösa de flesta tvister som uppstår för privatpersoner och mindre företag.

Vi åtar oss även uppdrag inom LVU, LVM , LPT samt frågor som rör skadereglering.